Repartir el treball

The New Economic Foundation (nef)  és un centre d’investigació – acció independent que busca i mostra el benestar econòmic real. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida promovent solucions innovadores que posin en qüestió el pensament dominant en el que a assumptes econòmics, mediambientals i socials.

Una de les seves propostes representa un canvi radical en el que es considera «normal»: baixar la setmana laboral de 40 hores o més a 21 hores.

La seva proposta és que encara que la gent pugui triar entre treballar més hores o menys hores,  proposen que la setmana laboral de 21 hores o el seu equivalent distribuït al llarg de l’any sigui la norma que el govern, el empresariat, els sindicats i els treballadors assumeixin.

Diuen que avançar cap a un nombre d’hores de treball remunerat molt menor oferix una nova via per a sortir de les múltiples crisis a les quals ens enfrontem en l’actualitat.

Segons NEF, molts de nosaltres consumim més enllà de les nostres possibilitats econòmiques i més enllà dels límits dels recursos naturals, encara que de formes que no milloren en absolut el nostre benestar – mentre uns altres pateixen la pobresa i la fam. El continu creixement econòmic en els països d’ingressos alts farà impossible assolir els objectius urgents de reducció d’emissions de carboni. Les desigualtats cada vegada majors, una economia global que està fracassant, uns recursos naturals que s’estan veient minvats de forma crítica, al costat de l’acceleració del canvi climàtic representen greus amenaces per al futur de la civilització.

Una setmana laboral «normal» de 21 hores podria ajudar a abordar una sèrie de problemes urgents i interrelacionats: excés de treball, atur, consum excessiu, altes emissions de carboni, poc benestar, desigualtats consolidades, així com la falta de temps per a viure d’una forma sostenible, preocupar-se pels altres, i simplement gaudir de la vida.

21 hores, la nova «norma» Vint-i-una hores és una xifra que s’aproxima a la mitjana del que la gent en edat de treballar a Gran Bretanya passa en el treball remunerat, i és un poc més del que de mitjana es passa en el treball no remunerat. Els experiments portats a terme amb un nombre menor d’hores de treball semblen indicar que, amb unes condicions estables i un salari favorable, aquesta nova norma de 21 hores no només tindria èxit entre la gent, sinó que a més podria resultar coherent amb la dinàmica d’una economia sense carboni.

No hi ha res preestablert quant al que en l’actualitat es considera «normal». El temps, així com el treball, s’han convertit en una mercaderia, un llegat recent del capitalisme industrial. No obstant això, la lògica del temps de treball no duu el pas de les condicions actuals, on les comunicacions instantànies i les tecnologies mòbils ens proporcionen nous riscos i pressions, així com oportunitats. El repte al que ens enfrontem és el de trencar el poder del vell rellotge industrial sense afegir noves pressions, i alliberar temps per a viure vides sostenibles.

Per a plantar cara al repte, hem de canviar la nostra forma de valorar el treball remunerat i el no remunerat. Per exemple, si el temps mig dedicat al treball domèstic no remunerat i a cura de la infància a Gran Bretanya en 2005 fora valorat en termes de salari mínim, valdria l’equivalent al 21 % del producte interior brut del Regne Unit.

El planeta, la gent, i els mercats: raons per al canvi Una setmana laboral molt més curta canviaria el ritme de les nostres vides, reformaria els nostres hàbits i convencionalismes, i alteraria de forma considerable les cultures dominants de la societat occidental. Les raons per les quals es proposen les 21 hores setmanals es poden classificar en tres categories, que reflecteixen tres «economies» interdependents, o fonts de riquesa, que deriven dels recursos naturals del planeta, dels recursos, béns i relacions humanes, inherents a la vida de cadascun de nosaltres, i finalment, dels mercats. Les argumentacions de NEF es basen en la premissa que hem de reconèixer i valorar aquestes tres economies i assegurar-nos que funcionen alhora pel bé d’una justícia social sostenible.

  • Protegir els recursos naturals del planeta. Avançar cap a una setmana laboral molt més curta ajudaria a trencar l’hàbit de viure per a treballar, treballar per a guanyar, i guanyar per a consumir. La gent podria arribar a estar menys lligada al consum intensiu en carboni i més lligada a les relacions, a l’oci, i a activitats que absorbeixin menys diners i més temps. Ajudaria que la societat funciones sense un creixement tan intensiu en carboni, a deixar temps perquè la gent visqui de forma més sostenible, i a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Justícia social i benestar per a tot el món. Una setmana laboral «normal» de 21 hores podria ajudar a distribuir el treball remunerat de forma més homogènia entre la població, reduint el malestar associat a l’atur, a les llargues hores de treball i a l’escàs control sobre el temps. Faria possible que tant el treball remunerat com el no remunerat fora distribuït de forma més igualitària entre homes i dones; que els pares i mares poguessin passar més temps amb els seus fills i filles i que aquest temps ho passessin de forma diferent; que la gent pogués retardar la seva jubilació si així ho volgués i, en definitiva, tenir més temps per a ocupar-se dels altres, de participar en activitats locals, i de fer altres coses que siguin de l’elecció de cadascun. De forma crucial, permetria que l’economia «essencial» (core economy) prosperés gràcies a un major i millor ús dels recursos humans no mercantilizats a l’hora de definir i cobrir les necessitats individuals i compartides. Seria una forma d’alliberar temps per a les persones i així poder actuar com companys iguals, juntament amb professionals i altres treballadors del servei públic, en la coproducció del benestar.
  • Una economia forta i pròspera. Un nombre menor d’hores de treball podria ajudar que l’economia s’adaptés a les necessitats de la societat i el medi ambient , en comptes de que la societat i el medi ambient es vegin sotmesos a les necessitats de l’economia. El món empresarial es beneficiaria que cada vegada més dones poguessin entrar en el món laboral; que els homes tinguessin una vida més completa i equilibrada; i que hagués un menor estrès en el lloc de treball associat amb els jocs de malabars que suposa compaginar el treball remunerat i les responsabilitats de la llar. També podria ajudar a posar fi a un model de creixement econòmic basat en el crèdit, a desenvolupar una economia més elàstica i adaptable, així com a salvaguardar els recursos públics d’inversió en una estratègia industrial baixa en carboni, així com aquelles altres mesures que ajudin a una economia sostenible.

Problemes de la transició Per descomptat, avançar des de la situació actual fins a aquest futur escenari no serà una tasca senzilla. El canvi proposat per nef cap a les 21 hores ha de ser vist en termes d’una transició àmplia i gradual cap a una sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Entre els problemes que probablement sorgiran en el curs d’aquesta transició s’inclou el risc que la pobresa augmenti al reduir el poder adquisitiu d’aquells amb salaris baixos; la resistència del empresariat a causa d’un augment de costos i a una falta d’aptituds o la resistència dels treballadors i sindicats a causa del impacte sobre els ingressos en tots els nivells.

Condicions necessàries per a abordar els problemes de la transició En nef s’està començant a treballar per a desenvolupar un nou model econòmic que ajudi a consolidar una economia d’ «estat estacionari» i aforntar els problemes de la transició cap a les 21 hores. Els  suggeriments de nef es centren en la consecució de menys hores de treball, assegurant un salari just per a tots,  millorant les relacions de gènere i la qualitat de la vida de família, així com un canvi en les normes i expectatives.

  • Assolir un menor nombre d’hores de treball. Entre les condicions necessàries per a reduir de forma reeixida les hores de treball remunerat s’inclouen una reducció gradual de les hores al llarg d’una sèrie d’anys d’acord amb els increments salarials anuals; un canvi en la forma que es gestiona el treball per a desincentivar les hores extres; una formació activa per a combatre la falta d’aptituds i per a aconseguir que les persones que duen molt temps sense treball tornin a formar part del mercat laboral; una gestió de les despeses del empresariat que serveixi per a recompensar més que per a penalitzar la contractació de més personal; garantir una distribució dels béns més estable i igualitària; la introducció de regulacions per a normalitzar les hores que promoguin acords flexibles als treballadors, com per exemple el treball compartit, ampliacions d’excedències per cures i anys sabatics; així com una major i millor protecció per als autònoms contra els efectes dels salaris baixos, moltes hores de treball, i inseguretat en el treball.
  • Garantir un salari just. Entre les opcions per a resoldre l’impacte que una setmana laboral més curta pugui tenir sobre els salaris s’inclouen la distribució dels ingressos i de la riquesa per mitjà de majors impostos progressius; un salari mínim més elevat; una reestructuració radical de les prestacions socials; un comerç d’emissions de carboni dissenyat per a la redistribució de la renda a les llars necessitades; més i millors serveis públics; i incentivar l’activitat i el consum no mercantilizats.
  • Millorar les relacions de gènere i la qualitat de la vida familiar. Entre les mesures que garanteixin que l’avanç cap a les 21 hores tingui un impacte positiu en comptes de negatiu sobre les relacions de gènere i la vida familiar s’inclouen unes condicions d’ocupació flexible que animin a una distribució més igualitària del treball no remunerat entre homes i dones; un sistema universal i d’alta qualitat d’atenció i cura infantil que encaixi amb l’horari del treball remunerat; un augment del treball compartit i més límits a les hores extres; jubilació flexible; mesures més fermes que imposin la igualtat salarial i d’oportunitats; més ocupacions per a homes relacionats amb la cura i l’ensenyament en escola primària; més cura infantil, programes d’oci i temps lliure, així com de cura d’adults utilitzant models produïts de forma conjunta de disseny i prestació; així com l’augment d’oportunitats per a l’acció local de manera que es puguin construir barris en els quals tot el món s’asseu segur i pugui gaudir.
  • Canviar les normes i les expectatives. Hi ha molts exemples de normes socials aparentment rígides que canvien molt ràpid: per exemple, l’actitud cap al comerç d’esclaus i el vot de la dona, l’ús del cinturó de seguretat i el casc, i el no fumar en llocs públics. El pes de l’opinió pública pot passar de cop i volta de l’aversió a l’aprovació com resultat de noves proves que es tinguin, d’una campanya de publicitat forta o d’un canvi de les circumstàncies, incloent una sensació de crisi. Existeixen alguns signes de condicions favorables que estan començant a emergir per a canviar les expectatives del que seria una setmana laboral «normal». Entre els canvis que podrien ajudar s’inclouen el desenvolupament d’una cultura més igualitària, una major conscienciació del valor del treball no remunerat, un fort suport governamental per a activitats no mercantilizadas, i un debat nacional sobre la forma en la qual utilitzem, valorem i distribuïm el treball i el temps.

El següent pas serà realitzar un examen en profunditat dels beneficis, reptes, barreres i oportunitats associades amb el canvi a una setmana laboral de 21 hores en aquest primer quart del segle XXI. Això hauria de formar part de la Gran Transició cap a un futur sostenible.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s