El decreixement en el PROGRAMA POLÍTIC DE LA CUP-CC

El proper dijous 21 de desembre es celebren, com tots sabeu, eleccions al Parlament de Catalunya.

Es aquesta entrada volem reproduir els punts 209 i 210 del programa polític de la CUP-CC   en els que es fà una referència explícita i repetida a la necessitat de  fomentant el decreixement del consum energètic i material.

Una referència absolutament excepcional en els programes polítics que creiem val la pena destacar.

 

Aquestes propostes es troben en el capítol 5 del programa que porta el títol Per una República ecologista que trenqui amb les lògiques de creixement capitalistes i garanteixi el futur ambiental de les classes populars .

“209. Així, immerses dins d’un sistema econòmic instaurant en el creixement infinit i en
un planeta de recursos limitats, l’experiència ens demostra que necessitem un canvi
en el model socioproductiu que atengui a aquestes relacions entre natura i societat.
Per mitjà d’un decreixement del consum energètic i material podrem fer front a la crisi ecològica global i el canvi climàtic i garantir el futur de les classes populars dels Països Catalans. Avançar cap a un model social no extractivista i establir noves lògiques per satisfer les necessitats humanes, i no del capital, en equilibri amb l’entorn natural des dels següents principis:

• Recuperar la gestió dels béns comuns naturals, actualment subjectes al benefici
del capital. Instaurar i consolidar formes de presa de decisions democràtiques,
populars i transversals.

• Reforçar el paper dels municipis i dels barris com a unitats polítiques de presa de
decisions que vehiculin mesures que afavoreixin la resiliència ambiental del teixit
social i econòmica local.

• Garantir i incloure el dret de la població a viure en un ambient sa i ecològicament
equilibrat que garanteixi: la preservació de l’entorn natural, la conservació
d’ecosistemes, la biodiversistat i la integritat del patrimoni genètic, la prevenció de
les agressions ambientals i la recuperació dels espais naturals degradats.

Disminuir la petjada ecològica de Catalunya i reduir el consum energètic i material
actual i la generació de residus.

• Garantir els drets ambientals de les generacions futures i revertir la crisi ecolò-
gica global, fomentant el decreixement del consum energètic i material.

• Fer efectiu el dret a viure en entorns laborals i socials ambientalment saludables
i lliures de tòxics i el dret a una alimentació lliure de contaminants.

Promocionar tecnologies i energies alternatives no contaminants i de baix impacte
que garanteixin la sobirania energètica, la sobirania alimentària i el dret a
l’accés a l’aigua.

• Fomentar la reconversió del cicle de vida dels productes amb l’objectiu de reduir
les externalitats negatives i en consonància amb els límits de capacitat
d’assimilació i de regeneració del medi natural i dels entorns urbans.

• Gestionar públicament les infraestructures bàsiques de mobilitat: ports i aeroports,
xarxa ferroviària, carreteres i autopistes i tots els mitjans de transport públic col·lectiu; de generació i transport de l’energia, i de la resta de béns comuns naturals; i amb plena efectivitat dels usos del sòl, d’acord amb la seva funció social i que impedeixen l’apropiació privada de les rendes generades per la col·lectivitat.

• Controlar efectivament les infraestructures de sanejament d’aigües, així com de
les plantes potabilitzadores i dessalinitzadores, les quals juguen un paper clau en
el procés d’abastament d’aigua.

• Garantir el dret a la qualitat ambiental i de l’aigua, tant superficial com subterrà-
nia, lliure de contaminants i saludable.

• Garantir el dret de les classes populars a l’accés dels cursos fluvials, zones litorals
i aigües marines no privatitzades i lliures de contaminats, preservant els
ecosistemes associats.

210. Per tal d’avançar cap a una república ecologista que trenqui amb la lògica de
l’acumulació il·limitada del capital, que subordina la natura als interessos de la producció, i amb l’objectiu de construir un nou model de país que garanteixi el futur ambiental de les classes populars, la CUP-CC es compromet a:

Constituir de manera immediata una comissió intergovernamental (Generalitat
de Catalunya, Ajuntaments, Ciutadania) i transversal (Territori, Agricultura, Energia,
Salut, Educació, etc.) d’estudi i seguiment per a definir una agenda que aposti
pel decreixement del consum material i energètic i que aposti per la resiliència,
amb l’objectiu de fer compatible l’activitat humana amb els nostres recursos, així
com les accions a dur a terme per assolir aquesta compatibilitat.

• Aprovar la Llei de biodiversitat per tal de garantir la preservació del conjunt
d’ecosistemes i espècies del nostre territori.

• Refer el projecte de Llei de residus amb què està treballant el Govern de la Generalitat, i aprovar-lo amb criteris que apliquin la minimització, el residu zero,
la territorialització de la gestió, la municipalització dels serveis de recollida i el
tractament per separat, especialment de l’orgànica, i la responsabilitat dels productors
sobre els residus derivats de productes o activitats econòmiques.

Rehabilitar la Llei de canvi climàtic suspesa pel TC per tal de reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle progressivament i elaborar un pla de tancament
el processos de valorització energètica dels residus en cimenteres i plantes
incineradores.

Elaborar un nou pla de reducció de la contaminació atmosfèrica associada al
transport privat, transport marítim i a l’activitat industrial amb propostes estructuralsi vinculants que garanteixin nivells de contaminació atmosfèrica dins els
límits legals. Implementar, alhora, zones de baixes emissions que limitin l’accés
del vehicle privat i fomentin el transport públic i la reducció de les tarifes.

• Garantir una xarxa de transport interterritorial democràtic i no contaminant. Un
model que, allunyat del vehicle privat, aposti per modes de transport col·lectiu i
posi l’accent en el servei social i ecològic i no en retorn econòmic. Potenciar, alhora,
els modes de transport no contaminants com la bicicleta.

• Generalitzar i sistematitzar estudis epidemiològics continuus en àrees amb forta
contaminació ambiental, com l’entorn dels polígons químics i petroquímics, o les
àrees nuclears.

• Prohibir l’ús de fitosanitaris en espais i parcs públics, especialment del glifosat,
i implementar plans de contractació pública de productes lliures de disruptors
endocrins.

• Fer efectiva la sobirania alimentària com a objectiu estratègic de la nova República,
entesa com un model del sector agropecuari de proximitat, que preservi
l’agrobiodiversitat i enforteixi les xarxes de desenvolupament cooperatiu, allunyat
dels models productivistes de l’agricultura industrial lligats a l’ús de transgènics i
productes derivats del petroli.

• Produir energia renovable i popular que garanteixi l’accés a les classes populars
i que no generi externalitats negatives sobre l’entorn natural subjectes a
l’especulació econòmica.

• Regular i establir mecanismes de control del contingut de sofre en combustibles
d’ús marítim, que garanteix una concentració de 0.1% en les aigües territorials de
Catalunya.

• Aturar la licitació per a la construcció de la nova Terminal F de creuers del Port
de Barcelona.

• Nacionalitzar els béns comuns naturals com l’aigua, el litoral o el sòl, els quals
esdevenen elements essencials en la construcció d’una nova República i que estan
en el punt de mira de la darrera onada de privatitzacions directes i indirectes.
Béns comuns naturals, productes del subsòl, jaciments minerals i hidrocarburs
que incloen els que es troben en zones cobertes per les aigües del mar territorial
i zones marítimes: el sòl, l’aigua, l’ambient atmosfèric, així com el patrimoni natural
i genètic.

• Recuperar el control de la gestió de l’aigua en alta (distribució supramunicipal)
i afavorir la gestió directa del servei d’abastament d’aigua de les poblacions, a
través de l’establiment d’un nou marc de regulació que dificulti la gestió indirecta
o externalització d’aquest servei, així com la creació d’eines que en facilitin la recuperació, allà on actualment, és gestionat per mitjà d’empreses privades (en el
cas de l’aigua, quasi sempre per filials d’AGBAR).

• Oposar i neutralitzar del Pla Hidrològic Nacional que, de nou, posa en risc el cabal
ecològic de l’Ebre i el futur del Delta i les seves comarques.

• Derogar el Pla de Gestió de Conques Internes i elaborar un nou pla que gestioni
eficaçment els cursos fluvials i que incrementi els cabals ecològics de tots els rius,
donant compliment als criteris establerts al Pla sectorial de cabals de manteniment
i a la Directiva Marc de l’Aigua.

• Aprovar el Pla de Sequera previst en el Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya de 2009.

• Revisar els regadius del Segarra-Garrigues i del Xerta-Sénia, i auditar les obres
dels Segarra-Garrigues.

• Elaborar un Pla de descontaminació de sòls, rius i aqüífers que carregi els costos
de les actuacions als responsables de la contaminació.

• Reformular el projecte de Llei de Ports i Transport Marítim presentat pel Govern
de la Generalitat, per tal de revertir la liberalització del sector que es promou, i
incrementar el control i la gestió ambiental. El nou text legal hauria d’incorporar
la municipalització dels ports, l’elaboració de plans d’actuació per reduir les emissions
per mitjà de la implementació de sistemes d’electrificació dels ports catalans,
el retorn de la gestió dels ports de Tarragona i Barcelona, actualment en
mans del Govern espanyol. I eliminar les bonificacions als creuers i suprimir la
figura del Pla Director Urbanístic Portuari (PDU-P).

Revisar la Llei de Política Territorial (vigent des de 1983) i de la Llei d’Urbanisme
(vigent des de 2002) per tal de potenciar els principis de reequilibri territorial, la
reducció de la petjada ecològica, l’adaptació al canvi climàtic i a la crisi energètica
(peak oil), el decreixement, l’autosuficiència connectada en els camps de l’energia
i l’alimentació de les diferents unitats territorials (municipis, comarques, regions),
l’eficiència energètica dels assentaments humans i l’edificació, i la interconnexió
dels espais naturals, inclosos el litoral, el submarí i els sistemes d’espais lliures
en sòl urbà.

• Revisar el Pla Territorial General de Catalunya (vigent des de 1995) i dels Plans
Territorials Parcials per tal de donar compliment als nous criteris de planejament
territorial introduïts, així com per revertir les reserves de sòl estratègic,
especialment quan promouen la urbanització de grans peces agràries o agroforestals.
Igualment es promouran les desclassificacions de sòls urbanitzables en
aquells indrets on manifestament no sigui necessari.

• Paralitzar la tramitació de tots els Plans Directors Urbanístics fins que es revisin
les Lleis de Política Territorial i d’Urbanisme i es considerin els nous criteris de
planejament territorial i urbanístic.

• Suspendre els següents Plans Directors Urbanístics aprovats: PDU del Circuit
Barcelona – Catalunya, PDU del Delta del Llobregat, PDU per a la delimitació i
ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, PDU de reordenació
de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, PDU Gran Via, PDU
per al desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les
comarques de l’Alt i el Baix Penedès, PDU de les àrees residencials estratègiques
i el Pla Caufec – Porta BCN.

• Fomentar espais de deliberació relacionats amb l’entorn natural i el medi ambient:
ajuntaments, consells de gestió d’espais naturals, associacionisme ambiental,
etcètera.

• Donar suport a totes les mobilitzacions, iniciatives i lluites en defensa de la terra,
el medi en general i els béns comuns naturals.”

Un pensament sobre “El decreixement en el PROGRAMA POLÍTIC DE LA CUP-CC

  1. molt interessant i moltes gràcies miquel, ja l’he compartit al facebook! 👍

    El dia 18 des. 2017 14:48, “Argelaguer en transició” va escriure:

    Miquel Tort posted: “El proper dijous 21 de desembre es celebren, com tots sabeu, eleccions al Parlament de Catalunya. Es aquesta entrada volem reproduir els punts 209 i 210 del programa polític de la CUP-CC en els que es fà una referència explícita i repetida a la neces”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s